Dwupiętrowa półka na przyprawy i aromaty

94.90 

SKU: DA31071 Kategoria:

Opis

Dwu­pię­tro­wa pół­ka np. na przy­pra­wy i aro­ma­ty. Wyko­na­no z wytrzy­ma­łe­go pla­sti­ku. Wymia­ry: 34,5 x 16,5 x 31,5 cm.

 

wyko­rzy­stasz w kuch­ni na róż­ne przy­pra­wy czy aro­ma­ty albo łazien­ce na przy­bo­ry kosmetyczne
w tyl­nej czę­ści taśma kle­ją­ca dla łatwe­go mocowania
pro­sty mon­taż przez przy­kle­je­nie 2 prze­zro­czy­stych pro­sto­ką­tów pla­sti­ko­wych do ścia­ny (gład­kich powierzch­ni) następ­nie tyl­ko wsu­niesz pół­kę na przy­kle­jo­ne pro­sto­ką­ty (w każ­dej chwi­li moż­na ją ścią­gnąć i ponow­nie zawiesić)