500 ml nierdzewny kubek KELIMERO® z silikonowym paskiem i pokrywką

37.90 

SKU: DA30781 Kategoria:

Opis

500 ml NIERDZEWNY KUBEK KELIMERO® z sili­ko­no­wym zdej­mo­wa­nym paskiem i wiecz­kiem, śred­ni­ca 8,5 cm, wyso­kość 12,5 cm (z pokryw­ką 14 cm).

 
Naj­więk­si gadże­cia­rze noszą wła­sny kubek

Chęt­nie bie­rzesz kawę na wynos?
PRZYNIEŚ SWÓJ WŁASNY KUBEK = zamiast jed­no­ra­zo­wych plastikowych!

Dzię­ki sili­ko­no­we­mu pasko­wi wokół obwo­du kubek nie wyśli­zgnie się z dło­ni i nie parzy!

Pojem­ność 500 ml

moż­na zasto­so­wać na gorą­ce i chłod­ne napoje
nigdy Ci się nie rozbije
wyko­rzy­stasz go w podró­ży autem do pra­cy i do szkoły
kubek pasu­je do więk­szo­ści uchwy­tów na napój w samochodzie
odpo­wied­ni do zmywarki
stal nie­rdzew­ne nie pochła­nia zapa­chów z jedzenia/picia i prze­trwa wieki

Zabierz go np. do STARBUCKS, McCa­fé albo do swo­jej ulu­bio­nej kawiar­ni.  TAK, możesz! Gorą­ca her­ba­ta lub kawa wycza­ru­je Ci uśmiech bez wzglę­du na to czy jest ponie­dzia­łek, czy piątek.