Szczoteczka BAMBOO 10 000 WŁÓKIEN, GoEco®, z bambusa, ultra delikatna i gęsta

27.90 

SKU: DA30711 Kategoria:

Opis

BAMBUSOWA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW, być może jest tyl­ko małą zmia­ną, ale nawet te naj­mniej­sze zmia­ny pomo­gą przy­czy­nić się do wiel­kich spraw. Dosko­na­le łączy naj­lep­sze wła­ści­wo­ści zdro­wot­ne szczo­tecz­ki do zębów z dba­niem o środowisko.
Szczo­tecz­ka do zębów GoEco® BAMBOO 10 000 WŁÓKIEN ze spra­so­wa­ne­go bam­bu­saz bar­dzo mięk­kim i gęstym wło­siem dla deli­kat­ne­go mycia zębów. Wymia­ry: wyso­kość wło­sia ok. 1 cm, dłu­gość powierzch­ni czysz­czą­cej ok. 2,3 cm,średnica uchwy­tu ok. 1,3 cm, dłu­gość cał­ko­wi­ta szczo­tecz­ki 19 cm.

ULTRA DELIKATNE I GĘSTE WŁOSIE 10 000 WŁÓKIEN!

 

efek­tyw­ne czysz­cze­nie zębów, ultra cien­kie wło­sie jest mak­sy­mal­nie deli­kat­ne dla zębów i dziąseł
odpo­wied­nie tak­że dla dzie­ci, senio­rów oraz osób z aparatami
gład­ki uchwyt z bam­bu­sa dla wygod­ne­go trzymania
kolo­ro­we wykoń­cze­nie dla pro­ste­go roz­róż­nie­nia- ZAWSZE POZNASZ SWOJĄ!

Mak­sy­mal­nie przy­ja­zne dla zębów i dzią­seł- ZALECANE PRZEZ STOMATOLOGÓW oraz HIGIENISTÓW DENTYSTYCZNYCH 

 

Szczo­tecz­ki są przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go i dodat­ko­wo mają pięk­ny design.