2w1 piekarnicza i cukiernicza kratka z nierdzeną blaszką

94.90 

SKU: DA29371 Kategoria:

Opis

2w1 KRATKA DO STUDZENIA Z BLACHĄ, ze sta­li nierdzewnej.Kratka 39 x 28,5 cm, łącz­nie z bla­chą 40,5 x 30,5 x 2,5 cm.

DLA PIEKARZY, CUKIERNIKÓWKUCHARZY

 
Krat­ka do schła­dza­nia 2w1 z blaszką

ide­al­ny pomoc­nik do schła­dza­nia pie­czy­wa, chle­ba, babki,biszkoptu, susze­nia pła­tów cia­sta na maka­ron, grzy­bów itp.

 

Wyko­rzy­stasz też do pole­wa­nia i zdo­bie­nia cia­stek oraz innych upie­czo­nych sma­ko­ły­ków, któ­re nie przy­le­pią się do pod­ło­ża i nie naro­bisz bała­ga­nu wszę­dzie dookoła. 

Moż­na zasto­so­wać też do pie­cze­nia mię­sa, dzię­ki krat­ce docho­dzi do lep­szej cyr­ku­la­cji powie­trza i nastę­pu­ją­ce­go pie­cze­nia mię­sa, nad­miar tłusz­czu ście­ka na dol­ną blaszkę.