24 cm DREWNIANY KOSZYK na chleb, BOCHENEK, z materiałowym pokrowcem

75.90 

SKU: DA29351 Kategoria:

Opis

DREWNIANY KOSZYK do garo­wa­nia CHLEBA z gię­te­go drew­naz mate­ria­ło­wym pokrow­cem (moco­wa­nie na gumę- moż­na ściągać),BOCHENEK, wymia­ry: 14 x 24 x 7,5 cm.

STAŃ SIĘ MISTRZEM PIEKARSTWAUPIECZ DOMOWY CHLEB. Nie ma lep­sze­go od upie­czo­ne­go w domu!

 

Koszyk do garo­wa­nia – BOCHENEK na chleb ok. 600 g

jest nie­za­stą­pio­ny pomoc­ni­kiem dla każ­de­go, kto samo­dziel­nie pie­cze świe­ży chleb
cia­sto pięk­nie w nim wyro­śnie do pożą­da­ne­go kształ­tu, a na upie­czo­nym chle­bie pozo­sta­wi pięk­ny rysunek 

 

 

 

koszy­ki nada­ją chle­bo­wi kształt, a dzię­ki struk­tu­rze pięk­ną skórkę

GAROWANIEPRZECHOWYWANIESERWOWANIEDEKORACJA

 

 

lnia­ny mate­riał możesz wyko­rzy­stać w koszy­kach do ser­wo­wa­nia upie­czo­ne­go chleba
moż­na go tak­że zosta­wić w koszy­ku przy wyra­sta­niu cia­sta, tka­ni­na lepiej obsy­pu­je się mąką i moż­na ją potem łatwo wyprać