360° obrotowa zamykana półka narożna do kuchni i łazienki

186.79 

SKU: DA29291 Kategoria:

Opis

360° obro­to­wa półka/szafka naroż­na, wyko­na­na z odpor­ne­go plastiku.Opakowanie zawie­ra 2 przy­ssaw­ki, 2 sili­ko­no­we pod­kład­ki samo­przy­lep­ne i klej.Wymiary: 29,5 x 24 (otwar­ta 32,5 cm) x 60 cm.

Wewnętrz­ną część moż­na obra­cać o 360°.

 
 
 
 

wyko­rzy­stasz w łazien­ce na przy­bo­ry kosme­tycz­ne i toaletowe
super zasto­so­wa­nie znaj­dzie tak­że w kuch­ni na przyprawy

Pół­kę moż­na posta­wić lub zawie­sić (na przy­ssaw­ki albo samo­przy­lep­ne pod­kład­ki sili­ko­no­we + klej).

 

moż­na zasto­so­wać tak­że w WC na przy­bo­ry toaletowe.

W dol­nej czę­ści prak­tycz­na pół­ka z wyj­mo­wa­nym rusz­tem dla łatwe­go czysz­cze­nia np. na mydło