WIELOZADANIOWE UNIWERSALNE PUDEŁKO z 4 kołami dla łatwej manipulacji

186.79 

SKU: DA29261 Kategoria:

Opis

Uni­wer­sal­ne wie­lo­za­da­nio­we pudło lub prak­tycz­ny sto­lik do kana­py, z 4 kół­ka­mi dla pro­stej manipulacji.Wymiary: 40 x 19,5 x 49 cm.

 

STOLIK/ BOX DO KANAPY

Prak­tycz­nie wszyst­ko z boku, a jed­no­cze­śnie pod ręką!
w gór­nej czę­sci zdej­mo­wa­na prze­su­wa­na pół­ka na drobiazgi,pod nią głęb­sza prze­strzeń a w dol­nej czę­ści dużo miej­sca do przechowywania
wyko­rzy­stasz do odkła­da­nia pilo­tów, gazet, oku­la­rów, tele­fo­nów a w dużej dol­nej czę­ści możesz scho­wać kata­lo­gi, gaze­ty albo też koc do leniuchowania

WIELOZADANIOWE PUDŁO

w gór­nej czę­sci zdej­mo­wa­na prze­su­wa­na półecz­ka na drobiazgi
głęb­sza prze­strzeń np. do scho­wa­nia arty­ku­łów higie­nicz­nych, oku­la­rów i innych dro­bia­zgów w zależ­no­ści od potrzeb.
w dol­nej czę­ści duża prze­strzeń do prze­cho­wy­wa­nia na środ­ki czy­sto­ści, papier toa­le­to­wy, czy­ste ręcz­ni­ki itp.