23 l składana wielozadaniowa WANNA/MISKA/SKRZYNKA z odpływem

131.89 

SKU: DA292211 Kategoria:

Opis

23 l skła­da­na wie­lo­za­da­nio­wa wanna/miska z otwo­rem odpły­wo­wym, uchwy­ty do łatwe­go prze­no­sze­nia, pojem­ność ok. 23 l. Wymia­ry: 59,5 x 40 x 23,5 cm (wyso­kość zło­żo­nej 9,5 cm). Mate­riał: pla­stik i TPR (guma termoplastyczna).

Po uży­ciu moż­na ją prak­tycz­nie zło­żyć = OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA!

 

 

wyko­rzy­stasz do prze­no­sze­nia pra­nia, do ręcz­ne­go pra­nia odzie­ży oraz do zmy­wa­nia naczyń w domu i w podróży
umy­jesz naczy­nia, wypie­rzesz pra­nie, wyką­piesz dzie­ci i zwierzęta

 

 

Ide­al­na na zaku­py = wyko­rzy­stasz ją rów­nież do prze­wo­że­nia zaku­pów w aucie

 od spodu korek do opróżniania: