38 cm FORMA DO BAGIETEK, perforowana, BIOPAN® GOLD

37.90 

SKU: DA29206 Kategoria:

Opis

PERFOROWANA FOREMKA DO BAGIETEK ze złoto-miedzianą,nieprzywierającą powierzch­nią pre­mium BIOPAN® GOLD,która jest łatwa w utrzy­ma­niu i ma dłu­gą żywotność.
Wymia­ry for­my: 16 x 38 x 2 cm (sze­ro­kość jed­nej 7 cm).

For­ma do bagie­tek BIOPAN® GOLD

Per­fo­ra­cja umoż­li­wia pro­sty dostęp cie­pła i pary do cia­sta, dzię­ki cze­mu bagiet­ki pie­ką się rów­no­mier­nie i two­rzą chru­pią­cą powierzch­nię przy zacho­wa­niu mięk­kie­go i sprę­ży­ste­go wnętrza.
Wygię­cie poma­ga zacho­wać wła­ści­wy kształt bagietek.

For­my nada­ją się do pie­kar­ni­ków elek­trycz­nych, gazo­wych i konwekcyjno-parowych.