Organizer do lodówki LODÓWKOPORZĄDKOWNIK

31.89 

SKU: DA28832 Kategoria:

Opis

LODÓWKOPORZĄDKOWNIK ORGANIZER do lodów­ki z utwar­dzo­ne­go trans­pa­rent­ne­go plastiku.Wymiary: 15,5 x 31,5 x 8,5 cm.

 

dzię­ki prze­zro­czy­stej kon­struk­cji będziesz mieć zawsze pod­gląd na zawartość
pomo­że Ci wpro­wa­dzić porzą­dek w lodówce
możesz zasto­so­wać rów­nież jako prak­tycz­ny orga­ni­zer do sza­fek kuchen­nych, spi­żar­ni, i komó­rek na róż­ne aro­ma­ty, przy­pra­wy i pako­wa­ne w saszet­ki jedzenie

DLA PORZĄDKU I PRZEJRZYSTOŚCI (NIE TYLKO) W LODÓWCE