Sztaplowany stojak na butelki do lodówki LODÓWKOPORZĄDKOWNIK

24.38 

SKU: DA28831 Kategoria:

Opis

LODÓWKOPORZĄDKOWNIK Szta­plo­wa­ny uchwyt na butelki/organizer do lodów­kiz utwar­dzo­ne­go trans­pa­rent­ne­go pla­sti­ku. Wymia­ry: 11 x 20,5 x 10,5 cm, śred­ni­ca butel­ki ok. 9 cm.

 

stojak/ orga­ni­zer nie tyl­ko do lodów­ki z prze­zro­czy­ste­go plastiku
wyko­rzy­stasz go na butel­ki szkla­ne i PET
moż­na go prak­tycz­nie szta­plo­wać na sobie
pomo­że Ci wpro­wa­dzić porzą­dek w lodówce 

DLA PORZĄDKUPRZEJRZYSTOŚCI (NIE TYLKO) W LODÓWCE