Praktyczny organizer/ pudełko ŚRUBOWNIK & NAKRĘTKOWNIK z 7 szufladami

112.99 

SKU: DA28811 Kategoria:

Opis

ŚRUBOWNIK & NAKRĘTKOWNIK prak­tycz­ny organizer/ pudeł­ko z 7 szu­fla­da­mi­do prze­cho­wy­wa­nia mate­ria­łów mon­ta­żo­wych oraz nie­zbęd­nych dro­bia­zgóww warsz­ta­cie i domu, moż­na go zawie­sić lub posta­wić. W zesta­wie mate­riał mocu­ją­cy i łączący.Materiał: two­rzy­wo sztucz­ne. Wymia­ry: 27 x 16 x 29,5 cm. 

 
 
 

wyko­rzy­stasz do prze­cho­wy­wa­nia mate­ria­łów mon­ta­żo­wych i nie­zbęd­nych dro­bia­zgów w Two­im warsz­ta­cie i domu
prze­zro­czy­ste szu­fla­dy słu­żą do szyb­kiej iden­ty­fi­ka­cji zawar­to­ści, mniej­sze szu­flad­ki mają wyj­mo­wa­ną prze­gro­dę pośrodku
moż­li­wość opi­sa­nia – szu­fla­dy posia­da­ją wgłę­bie­nie do umiesz­cze­nia etykiety
moż­na zmie­nić tak­że układ wewnętrz­ny orga­ni­ze­ra, dzię­ki wyj­mo­wa­nym prze­gro­dom wewnętrz­nym i prze­su­nąć szu­flad­ki w zależ­no­ści od potrzeby

Dzię­ki wypu­stom ze wszyst­kich stron oraz pro­wad­ni­com, orga­ni­ze­ry moż­na dowol­nie łączyć i stwo­rzyć tak swój zestaw.