360° obrotowa zamykana półka narożna do kuchni i łazienki

150.79 

SKU: DA28681 Kategoria:

Opis

360° obro­to­wa pół­ka naroż­na, wyko­na­na z odpor­ne­go pla­sti­ku. Opa­ko­wa­nie zawie­ra 2 przyssawki,2 sili­ko­no­we samo­przy­lep­ne pod­kład­ki i klej. Wymia­ry: 25,5 x 20,5 (otwar­ta 28 cm) x 41,5 cm.

Wewnętrz­ną część moż­na obra­cać o 360°.

 
 
 
 

wyko­rzy­stasz w łazien­ce na przy­bo­ry kosme­tycz­ne i toaletowe

Pół­kę moż­na posta­wić lub zawie­sić (na przy­ssaw­ki albo samo­przy­lep­ne pod­kład­ki sili­ko­no­we + klej)

 

moż­na uży­wać tak­że w WC na przy­bo­ry toaletowe
super zasto­so­wa­nie znaj­dzie też w kuch­ni na przyprawy

W dol­nej czę­ści prak­tycz­na pół­ka ze wyj­mo­wa­nym rusz­tem dla łatwe­go czysz­cze­nia np. na mydło