Stylowa plastikowa torba FLOWER 5 L

27.90 

SKU: DA28553 Kategoria:

Opis

Sty­lo­wa pla­sti­ko­wa tor­ba FLOWER 5 L, zmy­wal­na, solidna.Wymiary: 30 x 13,5 x 17,5 cm (wyso­kość z uchwy­ta­mi 35 cm). Obję­tość ok. 5 L.

 

 

Ide­al­na na drob­ne zaku­py, na pla­żę, do prze­no­sze­nia prze­ką­sek na pik­nik, impre­zy ogro­do­we, w domu do skła­do­wa­nia rze­czy np. włó­czek i szy­de­łek, cza­so­pism i innych drobiazgów.
Wyko­rzy­stasz też w ogród­ku przy­kła­do­wo na kwia­ty i do ich pro­ste­go przenoszenia.
Siat­ka jest łatwo zmy­wal­na więc nie musisz bać się wło­żyć do niej nawet zanie­czysz­czo­ne­go jedze­nia i rzeczy.
Solid­na i utrzy­mu­je kształt.