1000 ml „DOŻYWOTNISILIWOREK® wielokrotnego użytku woreczek silikonowt na żywność GoEco®

19.75 

SKU: DA28352 Kategoria:

Opis

DOŻYWOTNI SILIWOREK GoEco®  1000 ml wie­lo­funk­cyj­ny sili­ko­no­wy wore­czek na żyw­ność wie­lo­krot­ne­go użyt­ku ze ska­lą pomia­ro­wą, her­me­tycz­ne zamknię­cie z pla­sti­ko­wym klip­sem. Odpor­ny na tem­pe­ra­tu­ry od ‑30 °C do 230 °C. Wymia­ry ok. 18 x 23 cm.

HERMETYCZNE ZAMKNIĘCIE DZIĘKI USZCZLNIAJĄCEMU KLIPSOWI!Jedzenie pozo­sta­nie dłu­żej świeże!

 

Pojem­ność 1000 ml

Wyko­rzy­stasz go do prze­cho­wy­wa­nia róż­ne­go rodza­ju pro­duk­tów spo­żyw­czych, takich jak owo­ce, warzy­wa, mię­so, sery, wędli­ny, ryby, grzy­by, orze­chy, maka­ro­ny, rośli­ny strącz­ko­we, ale tak­że płyn­ne potra­wy takie jak zupy, sosy, soki … (dzię­ki szczel­ne­mu zamknię­ciu pły­ny nie wyle­ją się)

 

Wie­lo­krot­ne­go użyt­ku + utrzy­mu­je świe­żość pro­duk­tów = oszczę­dza Two­je pieniądze!Inteligentna alter­na­ty­wa dla pla­sti­ko­wych opa­ko­wań na żywność!

Odpor­ne na tem­pe­ra­tu­ry od ‑30 ° C do 230 ° C

Pomo­gą dłu­żej zacho­wać świe­żość żyw­no­ści, moż­na w nich zamra­żać, pod­grze­wać i gotować!
Dzię­ki tym eko­lo­gicz­nym worecz­kom żyw­ność będzie prze­cho­wy­wa­na sta­ran­nie i wygod­nie w lodów­ce lub zamra­żar­ce, moż­na w nich rów­nież umiesz­czać płyny.
Wor­ki moż­na opi­sać dla lep­szej przejrzystości.
Łatwe do otwie­ra­nia i zamykania.