Bambusowa szkatułka DUŻA HERBACIARKA na torebki herbaty GoEco®

94.90 

SKU: DA28201 Kategoria:

Opis

Bam­bu­so­wa szka­tuł­ka na her­ba­tę w toreb­kach, 6 prze­gró­dek, uchyl­na pokryw­kaz akry­lo­wym szkłem, wyj­mo­wa­na prze­gro­da wewnętrz­na. Wymia­ry: 30 x 20 x 9 cm.

 

wewnętrz­na prze­strzeń prak­tycz­nie roz­dzie­lo­na na 6 czę­ści (prze­gro­dę moż­na wyjąć)
wierzch­nia część prze­szklo­na dla Two­je­go lep­sze­go prze­glą­du przy wybo­rze rodza­ju herbaty

 

Kuchen­ne akce­so­ria z bam­bu­sa lub drew­na, jako ponad­cza­so­wa klasyka,nadadzą domo­we­go uro­ku każ­de­mu mieszkaniu.

ten pro­dukt jest wyko­na­ny z bam­bu­sa, czym zapew­nia zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i wyko­rzy­sta­nie szyb­ko rosną­ce­go bambusa
bam­bus to jed­na z naj­szyb­ciej rosną­cych roślin na świe­cie i wyso­ce odna­wial­ny materiał
pro­duk­ty z bam­bu­sa mają prze­wa­gę nad pla­sti­kiem i drew­nem, nie uwal­nia­ją ani nie przyj­mu­ją zapa­chów, nie odbar­wia­ją, są natu­ral­nie anty­bak­te­ryj­ne oraz wytrzy­ma­ją dłu­żej i wię­cej niż kla­sycz­ne drewno.