70 szt. bambusowe szpikulce GoEco®

5.49 

SKU: DA28161 Kategoria:

Opis

70 szt. bam­bu­so­we szpikulce.Długość jed­ne­go ok. 8,5 cm (szer. ok. 0,6 cm).

 

bam­bu­so­we widel­czy­ki wyko­rzy­stasz na róż­ne impre­zy czy przy­ję­cia do nabie­ra­nia przekąsek

 

ten pro­dukt jest wyko­na­ny z bam­bu­sa, czym zapew­nia zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i wyko­rzy­sta­nie szyb­ko rosną­ce­go bambusa
bam­bus to jed­na z naj­szyb­ciej rosną­cych roślin na świe­cie i wyso­ce odna­wial­ny materiał
pro­duk­ty z bam­bu­sa mają prze­wa­gę nad pla­sti­kiem i drew­nem, nie uwal­nia­ją ani nie przyj­mu­ją zapa­chów, nie odbar­wia­ją, są natu­ral­nie anty­bak­te­ryj­ne oraz wytrzy­ma­ją dłu­żej i wię­cej niż kla­sycz­ne drewno.