BAMBUSOWA SZAFKA NA BUTY/ ŁAWKA z 2 półkami GoEco®

243.39 

SKU: DA28121 Kategoria:

Opis

BAMBUSOWA SZAFKA NA BUTY/ ŁAWKA z 2 pół­ka­mi. Wymia­ry: szer. 69 x gł. 27 x wys. 44 cm.
Pół­ka 64 x 22,5 cm, nośność ok. 80 kg

 

 

Pasu­je do każ­de­go przed­po­ko­ju i holu, zasto­su­jesz ją tak­że jako regał do łazien­ki czy sto­lik pomoc­ni­czy w salonie.

 
CZYSTY, NOWOCZESNY DESIGN, KTÓRY POPRAWI WYGLĄD KAŻDEGO WNĘTRZA.
SPRASOWANY BAMBUS Łody­gi bam­bu­sa są ści­ska­ne pod dużym naci­skiem. Tak prze­two­rzo­ny bam­bus jest bar­dzo trwa­ły, nie­zwy­kle wytrzy­ma­ły i prak­tycz­nie nie­znisz­czal­ny. Spra­so­wa­ny bam­bus jest rów­nież uży­wa­ny do pro­duk­cji bar­dzo wytrzy­ma­łych pod­łóg bambusowych.
Meble bam­bu­so­we dostar­cza­my zde­mon­to­wa­ne, dołą­cza­my do nich instruk­cje doty­czą­ce łatwe­go mon­ta­żu i zestaw montażowy.

 

 

Meble wyko­na­ne są z bam­bu­sa, czym zapew­nia­ją zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i zasto­so­wa­nie szyb­ko rosną­ce­go bam­bu­sa do pro­duk­cji mebli.