BAMBUSOWA PÓŁKA NA BUTY/ ŁAWKA z tapicerowanym siedziskiem GoEco®

299.99 

SKU: DA281111 Kategoria:

Opis

BAMBUSOWA PÓŁKA NA BUTY/ ŁAWKA z tapi­ce­ro­wa­nym sie­dzi­skiem i 2 półkami.Wymiary:  70 x 30 x wys. 50 cm.
Pokry­cie moż­na zdjąć i wyprać, wymia­ry tapi­cer­ki 66 x 29 x wys. 5 cm, nośność ok. 80 kg.

 

 

Pasu­je do każ­de­go przed­po­ko­ju i ganku…

 
CZYSTY, NOWOCZESNY DESIGN, KTÓRY POPRAWI WYGLĄD KAŻDEGO WNĘTRZA.
SPRASOWANY BAMBUS Łody­gi bam­bu­sa są ści­ska­ne pod dużym naci­skiem. Tak prze­two­rzo­ny bam­bus jest bar­dzo trwa­ły, nie­zwy­kle wytrzy­ma­ły i prak­tycz­nie nie­znisz­czal­ny. Spra­so­wa­ny bam­bus jest rów­nież uży­wa­ny do pro­duk­cji bar­dzo wytrzy­ma­łych pod­łóg bambusowych.
Meble bam­bu­so­we dostar­cza­my zde­mon­to­wa­ne, dołą­cza­my do nich instruk­cje doty­czą­ce łatwe­go mon­ta­żu i zestaw montażowy.

 

 

Meble wyko­na­ne są z bam­bu­sa, czym zapew­nia­ją zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i zasto­so­wa­nie szyb­ko rosną­ce­go bam­bu­sa do pro­duk­cji mebli.