2 szt. żelowe podpiętki do butów, ANATOMIXX

27.90 

SKU: DA28012 Kategoria:

Opis

2 szt. żelo­we pod­pięt­ki do butów, kolo­ro­wy żel na środ­ku pod­pięt­ki stwo­rzo­ny z bar­dziej­mięk­kie­go żelu dla odcią­że­nia kości pię­ty, samo­przy­lep­ne dla łatwe­go mocowania.Długość ok. 10 cm, szer. 6 cm.

Żelo­we podpiętki

Pod­no­szą kom­fort cho­dze­nia i chro­nią pięty.
Pomo­gą przy bólach pięt i wystę­po­wa­niu ostróg piętowych.
Moż­li­wość zasto­so­wa­nia w róż­nych typach obu­wia (spor­to­we, casu­al, ele­ganc­kie, baleriny…).
Śro­dek pod­pięt­ki stwo­rzo­ny z bar­dziej mięk­kie­go żelu odcią­ża kość pię­ty w miej­scu naj­częst­sze­go wystę­po­wa­nia ostrogi.
Solid­nie utrzy­mu­ją się w miej­scu dzię­ki samo­przy­lep­nej stro­nie spodniej.