2 szt. żelowe podpiętki do butów, ANATOMIXX

24.29 

SKU: DA28011 Kategoria:

Opis

2 szt. żelo­we pod­pięt­ki do butów, wierzch­nia część z deli­kat­ne­go mikropluszu,samoprzylepne dla łatwe­go moco­wa­nia. Dłu­gość ok. 10,5 cm, szer. 6,5 cm.

 

Żelo­we podpiętki

Pod­no­szą kom­fort cho­dze­nia i chro­nią pięty.
Pomo­gą przy bólach pięt i wystę­po­wa­niu ostro­gi piętowej.
Moż­li­wość zasto­so­wa­nia w róż­nych typach obu­wia (spor­to­we, casu­al, ele­ganc­kie, baleriny…)
Śro­dek pod­pięt­ki wyko­na­ny z mięk­kie­go żelu sili­ko­no­we­go odcią­ża kość pię­to­wą w miej­scu naj­częst­sze­go wystę­po­wa­nia ostro­gi piętowej
Dosko­na­le przy­le­ga­ją i solid­nie utrzy­mu­ją się w miej­scu dzię­ki samo­przy­lep­nej stro­nie spodniej.