2 szt. silikonowa osłona na pięty

18.90 

SKU: DA28002 Kategoria:

Opis

2 szt. sili­ko­no­wa osło­na na pię­ty, uni­wer­sal­na, bar­dzo elastyczna.

ANATOMIXX PEDICARE® DLA NAWILŻONYCH I ZREGENEROWANYCH PIĘT

Sili­ko­no­we nakład­ki na pięty

poma­ga­ją w sku­tecz­niej­szym wchła­nia­niu maski czy kre­mu w skó­rę stóp (pię­ty)
przy regu­lar­nym sto­so­wa­niu pię­ty są zre­ge­ne­ro­wa­ne i nawilżone
zale­ca­my sto­so­wać regu­lar­nie, np. pod­czas oglą­da­nia TV, czy­ta­nia, czy innych czyn­no­ści, któ­re nie wyma­ga­ją chodzenia
osło­na nie jest prze­zna­czo­na do bie­żą­ce­go chodzenia

 

wyko­na­no z mięk­kie­go, deli­kat­ne­go i ela­stycz­ne­go silikonu