290 ml nierdzewny przyprawnik/cukierniczka z możliwością ustawienia dozowania

24.29 

SKU: DA27971 Kategoria:

Opis

Przyprawnik/cukierniczka z moż­li­wo­ścią usta­wie­nia dozo­wa­nia (3 wiel­ko­ści otworów),zakręcana pokryw­ka z mecha­ni­zmem obro­to­wym, obję­tość ok. 290 ml. Wymia­ry: śred­ni­ca 6,5 cm x wys. 10,5 cm.

 

Przyprawnik/cukiernica z moż­li­wo­ścią usta­wie­nia dozowania

zakrę­ca­ne wie­ko z mecha­ni­zmem obrotowym
3 wiel­ko­ści otworów
wyso­kiej jako­ści wyko­na­nie ze sta­li nie­rdzew­nej szczot­ko­wa­nej i błyszczącej