2w1 mop pranie i wirowanie PLATFORMER

149.09 

SKU: DA27581 Kategoria:

Opis

REWOLUCYJNY DWUKOMOROWY MOP z “wyży­macz­ką” i zin­te­gro­wa­ną szczot­ką do usu­wa­nia zanieczyszczeń!

2w1 wie­lo­funk­cyj­ny mop

możesz go uży­wać na mokro i na sucho, jako mio­tłę lub do czysz­cze­nia okien.
wia­dro jest prak­tycz­nie podzie­lo­ne na dwie komory:1. mokrą – z wodą do pra­nia mopa i zin­te­gro­wa­ną szczot­ką do usu­wa­nia zanieczyszczeń2. suchą – do wyci­ska­nia mopa z prak­tycz­ną ścią­gacz­ką dla jego dosko­na­łe­go wyżymania
korek spu­sto­wy, skła­da­ny kij

                                  

Wąski kształt pasu­je do małych prze­strze­ni = OSZCZĘDZI MIEJSCE PODCZAS PRZECHOWYWANIA!

 

W zesta­wie są dwie nakład­ki z mikrofibry
koń­ców­kę moż­na łatwo ścią­gnąć i wyprać w ok. 60°C
pro­ste moco­wa­nie na rzep

 
 

                                   

 

Para­me­try techniczne

Wymia­ry wiadra
maks. 23 x  25,5 x  38 cm

Obję­tość
ok. 2 x 4 l

powierzch­nia ście­ra­ją­ca mopa/wysokość całkowita

33 x 12 cm / 123 cm (!!!)