2 szt. Jeżo-kule do suszarki zamiast chusteczek

27.90 

SKU: DA2727 Kategoria:

Opis

Jeżo-kule roz­grze­wa­ją się w suszar­ce i prze­ka­zu­ją cie­pło do pra­nia, skra­ca­jąc czas potrzeb­ny na susze­nie i tym samym oszczę­dza­jąc ener­gię elek­trycz­ną. Spe­cjal­na powierzch­nia tych kulek zapew­nia rów­no­mier­ny prze­pływ powie­trza pomię­dzy ubra­nia­mi w suszar­ce, co zapo­bie­ga powsta­wa­niu zagnie­ceń na pra­niu. Zale­ca­my uży­wa­nie 2 do 4 jeżo-kuli w zależ­no­ści od pojem­no­ści suszarki.
2 szt. Jeżo-kule do suszar­ki, śred­ni­ca: 8 cm.
Sto­so­wa­nie jest pro­ste: Włóż kule do suszar­ki razem z pra­niem i roz­pocz­nij pro­ces susze­nia. Kul­ki zaj­mą się całą resztą. 🙂