9 szt. ZESTAW TYLEK DO ZDOBIENIA

31.89 

SKU: DA26882 Kategoria:

Opis

9 szt. ZESTAW TYLEK cukier­nicz­nych do ozda­bia­nia z wyso­kiej jako­ści sta­li nierdzewnej.Średnica gór­na 2 cm, dol­na 3 cm, wyso­kość 4,2 cm.

W cią­gu chwi­li stwo­rzysz deli­kat­ne kwia­ty, liście, tra­wę jed­nym pociągnięciem.

 

wyko­rzy­stasz do zdo­bie­nia ciast, dese­rów oraz sło­nych prze­ką­sek, na kre­my i pasty
pasu­ją do sili­ko­no­we­go wor­ka do zdo­bie­nia DA6257
ide­al­ne rezul­ta­ty deko­ro­wa­nia uzy­skasz uży­wa­jąc poczci­wych kre­mów maśla­nych i past (znacz­nie lepiej utrzy­mu­je kształt)