Regulowana piekarnicza i cukiernicza forma, nierdzewna

22.68 

SKU: DA268731 Kategoria:

Opis

Regu­lo­wa­na okrą­gła for­ma ze sta­li nie­rdzew­nej z zazna­czo­ną miar­ką śred­ni­cy.  Zmien­ne usta­wie­nie śred­ni­cy 16–20 cm, głę­bo­kość 8 cm.

Regu­lo­wa­ną okrą­głą for­mę łatwo dopa­su­jesz do wyma­ga­ne­go roz­mia­ru. Ide­al­na do wie­lo­po­zio­mo­wych tortów.