TSA Kłódka do bagażu, z zamkiem szyfrowym

37.90 

SKU: DA2679 Kategoria:

Opis

Pod­czas lotów do nie­któ­rych desty­na­cji, zwłasz­cza USA, kon­tro­le bez­pie­czeń­stwa są powszechne,a jeśli nie masz blo­ka­dy TSA, zwy­kła kłód­ka może wró­cić uszko­dzo­na (odła­ma­na). Pomyśl o tej kłód­ce­ja­ko o naszej reko­men­da­cji dla bez­pro­ble­mo­wej podró­ży tam i z powrotem.Zabezpieczysz w ten spo­sób bagaż przed obra­bo­wa­niem, ale w razie wąt­pli­wo­ści kon­tro­la bez­pie­czeń­stwa­ma moż­li­wość otwar­cia blo­ka­dy i spraw­dze­nia zawar­to­ści. Kłód­kę następ­nie ponow­nie zamkną i zabez­pie­czą­za­war­tość waliz­ki przed kra­dzie­żą przez jakie­goś „zło­dzie­jasz­ka”.