RĘCZNIKOCHWYT BAMBOO, bambusowy stojak na ręczniki papierowe GoEco®

37.90 

SKU: DA26671 Kategoria:

Opis

RĘCZNIKOCHWYT BAMBOO, śred­ni­ca 16 cm, wys. 34 cm.

 

bam­bu­so­wy sto­jak na ręcz­ni­ki papie­ro­we z prak­tycz­nym ogra­nicz­ni­kiem prze­ciw przy­pad­ko­we­mu roz­wi­nię­ciu rolki

 

ten pro­dukt jest wyko­na­ny z bam­bu­sa, czym zapew­nia zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i wyko­rzy­sta­nie szyb­ko rosną­ce­go bambusa
bam­bus to jed­na z naj­szyb­ciej rosną­cych roślin na świe­cie i wyso­ce odna­wial­ny materiał
pro­duk­ty z bam­bu­sa mają prze­wa­gę nad pla­sti­kiem i drew­nem, nie uwal­nia­ją ani nie przyj­mu­ją zapa­chów, nie odbar­wia­ją, są natu­ral­nie anty­bak­te­ryj­ne oraz wytrzy­ma­ją dłu­żej i wię­cej niż kla­sycz­ne drewno.