JOGA & FITNESS mata z efektem memory

94.90 

SKU: DA26651 Kategoria:

Opis

JOGA & FITNESS mata z efek­tem memo­ry do wygod­ne­go ćwi­cze­nia w domu i na siłowni.W zesta­wie z prak­tycz­nym etui z uchwy­tem do łatwe­go prze­no­sze­nia, ścią­ga­nym stoperem.Wykonana z pian­ki NBR i 100% PES. Wymia­ry: 172,5 x 60,5 cm, gru­bość 0,7 cm.

Nada­je się na jogę, pila­tes i fitness.

 

 

bar­dzo dobrze tłu­mi wibracje

ide­al­na do róż­nych ćwi­czeń na podłodze

wyso­kiej jako­ści mate­riał memo­ry odpor­ny na wil­goć i pot

anty­po­śli­zgo­wa powierzch­nia dla bez­piecz­ne­go utrzy­my­wa­nia stabilności

wyjąt­ko­wo łatwo się czyści

Maty do ćwi­czeń są ulu­bio­ną czę­ścią wie­lu róż­nych rodza­jów ćwi­czeń. Wszech­stron­ność i prak­tycz­ność czy­ni z nich dosko­na­łą pomoc, któ­rą wyko­rzy­stasz do tre­nin­gu z wła­sną wagą, do jogi, pila­te­su czy aerobiku.

W zesta­wie z prak­tycz­nym etui, do któ­re­go łatwo zło­żysz matę, mini­ma­li­zu­jąc tym jej roz­mia­ry do transportu.
Wymia­ry w etui/worku: śred­ni­ca ok. 14 cm, dłu­gość 62 cm.