PIZZA & FRYTKI blacha BIOPAN® GOLD do pieczenia pizzy i frytek, z perforowanym dnem

37.90 

SKU: DA25491 Kategoria:

Opis

PIZZA & FRYTKI BLASZKA do pie­cze­nia piz­zy i fry­tek, śred­ni­ca 34,5 cm, wys. 2,2 cm,z per­fo­ro­wa­nym dnem i kra­wę­dzią uła­twia­ją­cą wysy­pa­nie frytek.

 
Ide­al­na do pie­cze­nia piz­zy i frytek

per­fo­ra­cja w blasz­ce umoż­li­wia łatwy dostęp cie­pła cie­pła i pary do cia­sta, dzię­ki cze­mu cia­sto utwo­rzy chru­pią­cą powierzch­nię przy zacho­wa­niu mięk­kie­go i ela­stycz­ne­go wnętrza.

 

 
Nasza wskazówka:

Możesz wyko­rzy­stać rów­nież do opie­ka­nia czy pie­cze­nia bagie­tek, ide­al­na tak­że do susze­nia żyw­no­ści, takiej jak chip­sy z jabłek lub róż­nych rodza­jów warzyw.

 

For­my nada­ją się do pier­kar­ni­ków elek­trycz­nych, gazo­wych i konwekcyjno-parowych.