47 CM BAMBOO WAŁEK DO CIASTA, ze sprasowanego bambusa

22.68 

SKU: DA25181 Kategoria:

Opis

47 CM BAMBOO WAŁEK DO CIASTA wyko­na­ny ze spra­so­wa­ne­go bambusa.
Dłu­gość 47 cm, śred­ni­ca ok. 6 cm.

WAŁEK DO CIASTA ze spra­so­wa­ne­go bambusa

dłu­gość 47 cm, śred­ni­ca ok. 6 cm

 

ten pro­dukt jest wypro­du­ko­wa­ny z bam­bu­sa, zapew­nia w ten spo­sób zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i wyko­rzy­sta­nie szyb­ko rosną­ce­go bambusa
bam­bus jest jed­ną z naj­szyb­ciej rosną­cych roślin na świe­cie i wyso­ce odna­wial­nym materiałem
pro­duk­ty z bam­bu­sa mają prze­wa­ga nad two­rzy­wem sztucz­nym i drew­nem, nie uwal­nia­ją ani nie pochła­nia­ją zapa­chów, nie zaty­ka­ją się, są natu­ral­nie anty­bak­te­ryj­ne oraz wytrzy­mu­ją dłu­żej i wię­cej niż kla­sycz­ne drewno.