Skośna łopatka z drewna CASSIA SIAMESE

27.90 

SKU: DA25132 Kategoria:

Opis

Przy­bo­ry kuchen­ne z drew­na CASSIA SIAMESE – łopat­ka sko­śna, dłu­gość 32 cm.

Cas­sia Sia­me­se to rzad­kie, twar­de i bar­dzo odpor­ne drew­no. Z tego drew­na pro­du­ku­je się rów­nież eks­klu­zyw­ne instru­men­ty muzycz­ne lub trwa­łe meble.
Przy­bo­ry kuchen­ne są dobrej jako­ści i prak­tycz­ne, dzię­ki gład­kiej powierzch­ni  dobrze się myją i konserwują!