SUPERNOŻYCZKI SAKAI professional, wielofunkcyjne nożyczki z wysokiej jakości stali nierdzewnej

30.81 

SKU: DA25121 Kategoria:

Opis

SUPERNOŻYCZKI SAKAI pro­fes­sio­nal. Wie­lo­funk­cyj­ne nożycz­ki wyko­na­ne z wyso­kiej jako­ści sta­li nie­rdzew­nej (solid­na kon­struk­cja) i wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa sztucz­ne­go. Dłu­gość cał­ko­wi­ta 24,5 cm, sze­ro­kość ok. 10 cm, dłu­gość ostrza ok. 8 cm.
Kil­ka funk­cji w JEDNYM:

 

 

nożycz­ki wielofunkcyjne
otwie­racz do butelek
otwie­racz do puszek z oczkiem
dzia­dek do orzechów
skro­bacz­ka do warzyw
skro­bak do ryb
piła / nóż
noży­ce do drobiu

 

SAKAI PROFESSIONAL„Ta seria zawie­ra spe­cjal­ne ostrze ze sta­li nie­rdzew­nej o dosko­na­łej ostrości!Do pro­duk­cji uży­wa­na jest spe­cjal­na stal wyso­kiej jakości,która sta­no­wi pod­sta­wę dla naj­waż­niej­szej funk­cji, czy­li jego dłu­go­trwa­łej ostrości.