SUPERKOMBAJN XXL wielofunkcyjna krajalnica, z naczyniem do zapiekania

151.86 

SKU: DA25111 Kategoria:

Opis

SUPERKOMBAJN XXL wie­lo­funk­cyj­na kra­jal­ni­ca z naczy­niem do zapie­ka­nia i boga­tym wyposażeniem.Wykonane z wyso­kiej jako­ści two­rzy­wa sztucz­ne­go, szkła o gru­bych ścian­kach i sta­li chirurgicznej.Wymiary: naczy­nie 23 x 17 x 10,8 cm, łącz­nie z pokry­wą tną­cą: 23,5 x 17,7 x 14,5 cm.

CAŁE PRZYGOTOWANIE POSIŁKUJEDNYM NACZYNIU!• KROJENIE / SIEKANIE (sałat­ki)• ZAPIEKANIE (zapie­kan­ki)• SERWOWANIE

 

WZMOCNIONA SZKLANA MISA DO ZAPIEKANIA

napraw­dę duża obję­tość 2 650 ml
nada­je się rów­nież do prze­cho­wy­wa­nia i ser­wo­wa­nia goto­wych posiłków
inte­gral­ną czę­ścią misy jest prak­tycz­na pokry­wa do jej zamy­ka­niaw celu prze­cho­wy­wa­nia w lodów­ce lub zamrażarce

Z łatwo­ścią przy­go­tu­jesz sałat­ki warzyw­ne i owo­co­we, któ­re możesz przechowywać.Możesz tak­że przy­rzą­dzić zapie­kan­ki warzyw­ne i po pro­stu zapiec w pie­kar­ni­ku a nastep­nie poda­wać w misie.

 

Boga­te wyposażenie:

4 rodza­je koń­có­wek ze sta­li chi­rur­gicz­nej o ostrych krawędziach

 spe­cjal­na pokry­wa z blo­ka­dą mocu­ją­cą i czę­ścią na zawia­sach z nakład­ką do wytłaczania

gru­bo­ścien­ne szkla­ne naczy­nie 2 650 ml, odpo­wied­nie do pie­cze­nia w pie­kar­ni­ku do 400 ° C i prze­cho­wy­wa­nia w zamra­żar­ce do ‑18 c

prak­tycz­na ela­stycz­na pla­sti­ko­wa pokry­wa do przechowywania

sili­ko­no­wa pod­kład­ka 2w1: odpor­na na cie­pło, antypoślizgowa

 

4 RODZAJE KOŃCÓWEK DO WARZYWOWOCÓW eks­tre­mal­nie ostre ostrza ze sta­li chi­rur­gicz­nej pozwa­la­ją ide­al­nie kro­ić róż­ne owo­ce i warzy­wa, ser, jaj­ka i wie­le więcej …