MOPOSPRAY praktyczny mop ze spryskiwaczem

61.71 

SKU: DA24901 Kategoria:

Opis

MOPOSPRAY Prak­tycz­ny mop ze zbior­ni­kiem roz­py­la­ją­cym na wodę lub środ­ki czy­sto­ści, ste­ro­wa­nie spry­ski­wa­cza bez­po­śred­nio na ręko­je­ści, zdej­mo­wa­na nakład­ka z mikro­fi­bry z moż­li­wo­ścią pra­nia, gło­wi­ca pozy­cyj­na, w uchwy­cie prak­tycz­na szczo­tecz­ka do usu­wa­nia zanieczyszczeń.
Wymia­ry: wiel­kość powierzch­ni czysz­czą­cej 40 x 13 cm, obję­tość zbior­ni­ka 430 ml, wyso­kość 125 cm. 

PROSTA obsłu­ga – posprzą­tasz JEDNĄ RĘKĄ!

 
LEKKIKOMPAKTOWY MOP

spry­skasz i natych­miast wytrzesz
moż­na sto­so­wać na sucho i na mokro
odpo­wied­ni do wszyst­kich powierzch­ni gładkich:podłóg lami­no­wa­nych, lino­leum, kafe­lek, mar­mu­ru i innych .…..

Sze­ro­kość pola czysz­czą­ce­go 40 cm!!! Cał­ko­wi­ta wyso­kość 125 cm!!!

 
PROSTE KROKI DLA WYCIERANIA NA MOKRO

1. NALEJ wody (samą lub z detergentem)
2. PRZYMOCUJ pojemnik
3. SPRYSKUJ
4. WYCIERAJ