Wisząca doniczka samopodlewająca

25.93 

SKU: DA24782 Kategoria:

Opis

Wiszą­ca donicz­ka bor­do­wa, imi­ta­cja rat­ta­nu, w zesta­wie z wewnętrz­nym wycią­ga­nym ste­la­żem i meta­lo­wym łań­cu­chem do zawie­sze­nia, w dol­nej czę­ści korek spustowy.
Wyko­na­na z wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa sztucz­ne­go. Śred­ni­ca 22 cm, wyso­kość 13,5 cm.

DLA PIĘKNYCH ROŚLIN BEZ OBAW!”

 

 

moż­na zawie­sić lub dowol­nie postawić;
w zesta­wie wycią­ga­ny ste­laż i meta­lo­wy łań­cu­szek do zawieszenia;
korek spu­sto­wy w spodniej czę­ści donicz­ki:• przy wewnętrz­nym użyt­ko­wa­niu zamknij,• przy zewnętrz­nym użyt­ku wyj­mij korek, aby nad­miar wody mógł auto­ma­tycz­nie wypływać.