4 szt. XXL EKOSŁOMKI silikonowe dożywotnie, ze szczoteczką

12.11 

SKU: DA24601 Kategoria:

Opis

4 szt. XXL EKOSŁOMKI sili­ko­no­we + 1 szczo­tecz­ka do łatwe­go czysz­cze­nia. Doży­wot­nie, zmywalne.Nadają się rów­nież do mycia w zmy­war­ce lub ręcz­ne­go mycia szczo­tecz­ką. Szczo­tecz­ka do mycia jest czę­ścią zestawu.

SŁOMKI NA CAŁE ŻYCIE! ZMYWALNE! Moż­na uży­wać wielokrotnie… ”
 

 

Sze­ro­ka śred­ni­ca = odpo­wied­nie rów­nież do gęstych smo­othie lub kok­taj­li (SHAKE).
Doży­wot­nie, zmywalne.
Nada­ją się do zmy­war­ki lub ręcz­ne­go mycia za pomo­cą szczoteczki.

 

 

Możesz mieć je sta­le przy sobie! Prak­tycz­ne do kie­sze­ni lub toreb­ki, ponie­waż są ela­stycz­ne i giętkie!
Nie musisz już nigdy, ani nigdzie uży­wać jed­no­ra­zo­wej pla­sti­ko­wej słom­ki, po pro­stu zabierz ją ze sobą i możesz z niej korzy­stać w dowol­nym momencie!

 Dłu­gość cał­ko­wi­ta słom­ki 26,5 cm, śred­ni­ca 1 cm, dłu­gość szczot­ki 22,5 cm, śred­ni­ca 1 cm.