EKO-DEMAKIJAŻ oczyszczająca myjka, zamiast wacików

10.49 

SKU: DA24582 Kategoria:

Opis

 EKO-DEMAKIJAŻ zamiast jed­no­ra­zo­wych waci­ków, GoEco myj­ka do dema­ki­ja­żu z deli­kat­nej mikro­fi­bry, z uchwy­tem do zawieszania!
Każ­da kobie­ta wie, że tyl­ko ide­al­nie oczysz­czo­na cera może być zdro­wa i świe­ża. Z myj­ką osią­gniesz to bez pro­ble­mów! Powin­ni­śmy oczysz­czać twarz rano i wie­czo­rem, i wła­śnie do tego celu możesz uży­wać tej myj­ki zamiast kla­sycz­nych płat­ków kosme­tycz­nych i pre­pa­ra­tów do demakijażu.
WIELOKROTNE UŻYCIE! Przy­ja­zna natu­rze alter­na­ty­wa dla jed­no­ra­zo­wych, nie­eko­lo­gicz­nych waci­ków do demakijażu!”
 

 

oczysz­cza­nie EKO-DEMAKIJAŻEM jest łatwe i efektywne;
usu­nie maki­jaż bez wysił­ku, przy uży­ciu TYLKO CIEPŁEJ WODY! Wyczy­ści nawet wodo­od­por­ną szminkę;
zwy­czaj­nie wystar­czy namo­czyć w wodzie i deli­kat­ny­mi okręż­ny­mi rucha­mi oczy­ścić cerę, twarz, czo­ło, usta i oczy;
po każ­dym uży­ciu zale­ca się ręcz­nie prze­prać, a cza­sa­mi wyprać w pral­ce w tem­pe­ra­tu­rze 30 °C.

 
“Mięk­ki i deli­kat­ny w doty­ku! ODPOWIEDNI TAKŻE DLA CERY WRAŻLIWEJ.”
 

OSZCZĘDZASZ PIENIĄDZEŚRODOWISKO!

rocz­ne OSZCZĘDNOŚCI na waci­kach: 133 zł* + kolej­ne na kosme­ty­kach do dema­ki­ja­żu! (*Obli­czo­no 6 waci­ków dzien­nie, opa­ko­wa­nie 80 szt. za 5 zł.)

Mate­riał: 85% PES, 15% PAD. Wymia­ry: 20 x 20 cm.