500 ml BUTELKA do picia PREMIUM, ze zintegrowaną słomką

46.26 

SKU: DA24461 Kategoria:

Opis

500 ml BUTELKA do picia ze słom­ką, któ­rą moż­na prak­tycz­nie zamknąć, aby butel­ka nie prze­cie­ka­ła, zawie­ra sili­ko­no­wy pasek do prze­no­sze­nia. Mate­riał solid­ne two­rzy­wo sztucz­ne wol­ne od BPA. Śred­ni­ca 6,5 ​​cm, wyso­kość 24 cm

BUTELKA DO PICIA 500 ML

Wyko­rzy­stasz ją przy spo­rcie, do szko­ły, na wyciecz­kach i urlopach.
Nada­je się na cie­płe i zim­ne napoje

 

 

Dzię­ki prak­tycz­ne­mu zamy­ka­niu nie prze­cie­ka  i zawsze będziesz mieć sucho w tor­bie czy plecaku!
Dzię­ki zin­te­gro­wa­nej słom­ce nie musisz prze­chy­lać butel­ki pod­czas picia.