PRZECIERAK cedzak do ucierania

38.13 

SKU: DA24451 Kategoria:

Opis

Cedzak do ucie­ra­nia na sosy, soki owo­co­we i warzyw­ne. Zawie­ra 3 wymien­ne tar­cze (śred­ni­ca 13,5 cm) z otwo­ra­mi o róż­nej wielkości. 

Wyko­rzy­stasz na SOSY, OWOCOWEWARZYWNE SOKI

3 TARCZE do róż­nych rodza­jów żywności:

tar­cza z MAŁYMIŚREDNIMI OTWORAMI dosko­na­le nada­je się do prze­cie­ra­nia suro­wych i goto­wa­nych pomi­do­rów, goto­wa­nej cuki­nii, dyni, małych mar­che­wek i suro­wych bana­nów, tru­ska­wek itp.
tar­cza z DUŻYMI OTWORAMI jest odpo­wied­nia do ście­ra­nia goto­wa­nych ziem­nia­ków, mar­chwi, pie­trusz­ki, sele­ra, cebu­li, jabłek, pomi­do­rów itd. 

Wyko­na­no z wytrzy­ma­łe­go pla­sti­ku i sta­li nie­rdzew­nej. Gór­na śred­ni­ca 23,5 cm, śred­ni­ca dol­na 14 cm, dłu­gość cał­ko­wi­ta 35 cm, wyso­kość 10 cm.