4w1 WIELOFUNKCYJNA TARKA z pojemnikiem

25.93 

SKU: DA24441 Kategoria:

Opis

Wie­lo­funk­cyj­na tar­ka 4w1 z pojem­ni­kiem (ok. 800 ml). Połą­cze­nie pla­sti­ku i sta­li nierdzewnej.Wymiary cał­ko­wi­te 25 x 10 x 9,5 cm, 1 koń­ców­ka 9 x 16 cm.

 

4 róż­ne zmie­nia­ne nasadki
w zesta­wie prak­tycz­na misa 800 ml = zbie­ra star­te jedze­nie, zapew­nia czy­stą powierzch­nię roboczą
prak­tycz­ny uchwyt dla wygod­ne­go trzymania
pla­sti­ko­wa pokryw­ka do zakry­cia pojem­ni­ka i ostrzy tarek (dzię­ki pokryw­ce moż­na wyko­rzy­stać też do prze­cho­wy­wa­nia star­tej żywności)

4 WYMIENNE TARKI

 

do gru­bych pla­strów np. ziem­nia­ki, mar­chew, ogó­rek, burak, jabł­ko, cukinia
do gru­be­go ście­ra­nia np. mar­chew, cuki­nia, burak, ogó­rek, czekolada
do twar­dej żyw­no­ści, np. ziem­nia­ki, jabł­ka, par­me­zan, cze­ko­la­da, twar­de pieczywo
do deli­kat­ne­go tar­cia, np. mar­chew, ziem­nia­ki, jabł­ka, sery

 

Moż­na prak­tycz­nie wło­żyć do sie­bie = OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA PRZY SKŁADOWANIU