Bambusowe etui na szczoteczkę do zębów GoEco®, 100% kompostowalne

22.68 

SKU: DA24085 Kategoria:

Opis

GoEco® BAMBUSOWE ETUI NA SZCZOTECZKĘ DO ZĘBÓW ze spra­so­wa­ne­go bambusa,na koń­cach otwo­ry prze­ciw wil­go­ci, dzię­ki któ­rym szczo­tecz­ka łatwo wyschnie. Wymia­ry: śred­ni­ca 2,6 cm, dłu­gość 21 cm.

 

bam­bu­so­wy pojem­nik ze spra­so­wa­ne­go bambusa
na koń­cach otwo­ry prze­ciw wil­go­ci, dzię­ki któ­rym szczo­tecz­ka łatwo wyschnie

 

ten pro­dukt jest wyko­na­ny z bam­bu­sa, czym zapew­nia zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i wyko­rzy­sta­nie szyb­ko rosną­ce­go bambusa
bam­bus to jed­na z naj­szyb­ciej rosną­cych roślin na świe­cie i wyso­ce odna­wial­ny materiał
pro­duk­ty z bam­bu­sa mają prze­wa­gę nad pla­sti­kiem i drew­nem, nie uwal­nia­ją ani nie przyj­mu­ją zapa­chów, nie odbar­wia­ją, są natu­ral­nie anty­bak­te­ryj­ne oraz wytrzy­ma­ją dłu­żej i wię­cej niż kla­sycz­ne drewno.