KUCHENNY ODPADKOWNIK, wiszący kosz na odpadki

15.37 

SKU: DA23521 Kategoria:

Opis

Wiszą­cy kosz na odpa­dy na drzwi mebli kuchen­nych z prak­tycz­ną szpa­chel­ką do łatwe­go zbie­ra­nia resz­tek jedze­nia, np. pod­czas kro­je­nia i obierania.
 

 

 

łatwo powie­sisz na drzwiach mebli
pod­czas kro­je­nia lub obie­ra­nia reszt­ki żyw­no­ści nie będą już spa­dać na ziemię
moż­na je prak­tycz­nie zgar­niać za pomo­cą szpa­tuł­ki do zawie­szo­nej szuflady

Wyko­na­ny z wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa sztucz­ne­go, obję­tość ok. 3 600 ml.
Wymia­ry: 29 x 14,5 x 15,3 cm.