JOGURTOWNIK 3w1 podwójny pojemnik z łyżeczką, KLIK&KLAK

18.90 

SKU: DA23221 Kategoria:

Opis

Wysłu­cha­li­śmy Waszych licz­nych życzeń na Face­bo­oku i wpro­wa­dza­my do sprze­da­ży kolej­ny gadżet
a toooo JOGURTOWNIKKLIK&KLAK” pojem­nik 3w1, w któ­rym łatwo prze­cho­wasz musli i jogurt jed­no­cze­śniea dodat­ko­wo nie musisz nawet brać łyż­cze­ki… ta jest prak­tycz­nie scho­wa­na na spodnej stro­nie bia­łej miski. 

Zamiast musli możesz dać owo­ce, mar­mo­la­dę, kakao, warzy­wa, nasio­na, orzechy.…

Jogurt na podróż
Przy­go­tuj smacz­ną i zdro­wą prze­ką­skę do pra­cy i na podróż

prak­tycz­ny pla­sti­ko­wy pojem­nik 3w1 (prze­zro­czy­ste pudeł­ko, bia­ła miska i skła­da­na łyżeczka/mieszadełko)

Czy nie jest to wspa­nia­ły pojem­nik do pra­cy i w podróż na lek­ką prze­ką­skę lub na wyciecz­kę dla dzieci?Dzięki zamy­ka­nej pokryw­ce „KLIK & KLAK” z trze­ma klip­sa­mi i sili­ko­no­wej uszczel­ce wszyst­ko pozo­sta­nie­bez­piecz­ne w środku.
Nie tyl­ko domo­wy jogurt możesz przy­go­towć w COMBIVARZE wie­lo­funk­cyj­nym garn­ku i szybkowarze.Jogurt to jedy­nie począ­tek, stop­nio­wo odkry­jesz kolej­ne sekre­ty kuch­ni 1‑garnkowej.   Przez słod­kie “COMBIVARKI”= bab­ko­wo-cia­sto-bułecz­ki, naj­róż­niej­sze ome­le­ty, domo­we dże­my czy mar­mo­la­dy, po zupy, sosy­czy sma­żo­ne kotle­ty lub prze­róż­ne zapiekanki.….
 
Obję­tość cał­ko­wi­ta pojem­ni­ka 450 ml (pojem­ność do bia­łej miski ok. 250 ml), obję­tość bia­łej miski 160 ml. Wymia­ry cał­ko­wi­te: śred­ni­ca 10,5 cm x wys. 8,5 cm.