Organizer kosmetyczny BEAUTY

77.15 

SKU: DA23151 Kategoria:

Opis

Kosme­tycz­ny orga­ni­zer czte­ro­pię­tro­wy, trzy wyj­mo­wa­ne prze­zro­czy­ste szu­fla­dy z czar­ną tka­ni­ną w środ­ku­dla bez­piecz­ne­go prze­cho­wy­wa­nia kosme­ty­ków, gór­na zdej­mo­wa­na część podzie­lo­na jest na 16 przegródek.
Ide­al­ny do prze­cho­wy­wa­nia i upo­rząd­ko­wa­nia szmi­nek, lakie­rów do paznok­ci, flu­idu, pudru, tuszów do rzęs, kredek,pędzli, ale tak­że naszyj­ni­ków, pier­ścion­ków, bran­so­le­tek, a nawet spi­nek, grze­bie­ni i innych dro­bia­zgów domowych …
Moż­na w nim prze­cho­wy­wać prak­tycz­nie wszyst­ko, od kosme­ty­ków, pędz­li po leki czy biżuterię …
“Gru­bo­ścien­ne, har­to­wa­ne two­rzy­wo sztuczne…”
Mate­riał: har­to­wa­ne, prze­zro­czy­ste two­rzy­wo sztuczne
Wymia­ry: 24 x 14 x 18,3 cm, wewnętrz­ne szu­fla­dy: ok. 21 x 12,5 x 2,8 cm.