2 szt. PORZĄDKOWIELBICIEL, regulowany przedzielacz do szuflad

43.19 

SKU: DA23141 Kategoria:

Opis

Wyko­rzy­stasz nie tyl­ko w kuch­ni do roz­dzie­le­nia sztuć­ców, drew­nia­nych łyżek, cho­chlii innych przy­bo­rów, ale tak­że w biu­rze do upo­rząd­ko­wa­nia mar­ke­rów, dłu­go­pi­sów, klejów,bloków, spi­na­czy, a tak­że w łazien­ce do oddzie­le­nia grze­bie­ni, spi­nek, kosmetyków.…
2 szt. regu­lo­wa­ny porząd­ko­wiel­bi­ciel do szu­fla­dy, dłu­gość usta­wia­na od 35 do 53 cm,na koń­cach mięk­ka pian­ko­wa guma dla sta­bil­ne­go i deli­kat­ne­go zamocowania.
Wymia­ry: 5,5 x 35 – 53 x 7,3 cm.