Szczotka do naczyń i powierzchni gładkich

8.05 

SKU: DA23121 Kategoria:

Opis

Szczot­ka do naczyń i powierzch­ni gład­kich z ergo­no­micz­nie ukształ­to­wa­nym uchwy­tem, na koń­cu prak­tycz­ny otwór do zawie­sza­nia, wyko­na­na z two­rzy­wa sztucznego.
Powierzch­nia szczot­ki w kształ­cie trój­kąt­ka- wymia­ry obsza­ru czysz­czą­ce­go 6 cm x 5,5 cm, dłu­gość ok. 25 cm.
Zastrze­żo­na moż­li­wość zmia­ny kom­bi­na­cji kolorów.