Organizer / stojak kuchenny

30.81 

SKU: DA22921 Kategoria:

Opis

Orga­ni­zer / sto­jak do kuch­ni, podzie­lo­ny na trzy czę­ści dwie­ma wycią­ga­ny­mi przegródkami,połączenie two­rzy­wa sztucz­ne­go i silikonu.

 

sto­jak moż­na roz­ło­żyć na dwie czę­ści dla łatwe­go umycia
z tyłu otwór dla moż­li­wo­ści zawieszenia
dwie wyj­mo­wa­ne bia­łe prze­gród­ki, któ­re roz­dzie­la­ją orga­ni­zer na 3 części

Wymia­ry: 15,5 x 11 x 12 cm.