BARREL CHŁODONAPOJOWNIK , dozownik do napojów

75.90 

SKU: DA21431 Kategoria:

Opis

BARREL Chło­do­na­po­jow­nik, prak­tycz­ny zasob­nik na napo­je z kra­ni­kiem i wymien­ną becz­ką (w zestawie).
Obję­tość 2,3 l. Wyko­na­ny z dobrej jako­ści pla­sti­ku. Nada­je się do lodów­ki i zamrażarki.
Śred­ni­ca dol­na 16,5 x wys. 24 cm, śred­ni­ca naczy­nia 13,5 cm x wys. 22 cm, cał­ko­wi­ta wyso­kość 43 cm.
 “DOBRE ROZWIĄZANIE DLA ODPOWIEDNIEGO NAWADNIANIA CIEBIETWOICH DZIECI…”

 

koniec pro­ble­mów z nawad­nia­niem Two­ich dzieci
poprzez wci­śnię­cie kra­nu napój wypły­wa do pod­sta­wio­ne­go kubeczka
pro­sta obsłu­ga nawet dla najmniejszych
koniecz­ność picia sta­nie się zabawą
pro­sta konserwacja
moż­na wyko­rzy­stać na wodę, her­ba­tę i róż­ne soki
kom­pak­to­wa becz­ka do prze­cho­wy­wa­nia i chło­dze­nia w lodówce
moż­na kupić zapa­so­we naczy­nia i wymie­niać dopi­te napo­je na świe­żo schłodzone
ele­men­tem zamknię­cia butel­ki jest zawór bez­pie­czeń­stwa, któ­ry moż­na po uży­ciu ponow­nie zamocować
pojem­ność zbior­ni­ka – 2,3 l

NASZA WSKAZÓWKA: Kup dodat­ko­we BECZKI i schła­dzaj je na bie­żą­co w lodówce.
Nie nada­je się na wodę gazo­wa­ną. CO2 powo­du­je poluź­nie­nie zawo­ru i samo­ist­ny wyciek wody.